Regulamin

 

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY
 
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem:
www.SKLEP.BUTIKBARDOTKA.PL , dalej Sklep, przez podmioty, w tym konsumentów, nabywających Towary za pośrednictwem Sklepu.
2. Sklep, działający pod adresem
Solskiego 15/pawilon 7, 85-125 Bydgoszcz, prowadzony jest przez: Barbarę Wiśniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bardotka Bra-fitting Barbara Wiśniewska ul.Brzozowa 8/57 85-154 Bydgoszcz NIP: 9532464911 REGON: 341587662
 
DEFINICJE
 
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Butik Bardotka – sklep internetowy
2. Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez Bardotka, poprzez stronę internetową
www.sklep.butikbardotka.pl.
3. Klient – podmiot, w tym konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
6. Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta, zgodnie z Regulaminem.
7. Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym sklepu, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Butik Bardotka, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.
2. Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.
3. Sprzedaż i dostawa Towarów poprzez Sklep Internetowy obejmuje teren Uni Europejskiej.
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
5.W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego klient powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:  (a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji - urządzenie mobilne); (b) dostęp do poczty elektronicznej; (c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji
55.0  i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 52.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 59.0. i wyższej, Safari w wersji 11.0 i wyższej; (d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800; (e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

  
TOWARY
 
1. Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary, konkretną sygnaturę Towaru. Towar dostępny jest w sklepie stacjonarnym.
2. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży stanowi własność sklepu, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są tylko przykładem towaru , który jest rodzajowo tożsamy z rzeczywistym wyglądem. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów.

PRZYJMOWANIE  I  SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ
 
1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową
www.sklep.butikbardotka.pl.

2. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient potwierdza zakup i wysyła Zamówienie do sklepu. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.
4. Klient po złożeniu Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez sklep zawiera potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
5. Na każdym etapie składania Zamówienia, aż do chwili jego wysłania, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio towarów z koszyka.
6. Podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail jest warunkiem koniecznym, w celu realizacji zamówienia. W przypadku wadliwych danych, sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.
7. Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz sklepu jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 
CENY  TOWARÓW  I  KOSZTY  DOSTAWY
 
1. Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
3. Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie:
www.sklep.butikbardotka.pl.
4. Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez sklep Zamówienie.
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

PŁATNOŚCI
 
Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1. KARTĄ PŁATNICZĄ (w tym kredytową) lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM. W takiej sytuacji Klient zostanie przekierowany do serwisu PRZELEWY24.PL, należącego do firmy
PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

2. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu.
Dane do przelewu:

…..

Tytuł przelewu: numer zamówienia + imię i nazwisko osoby zamawiającej
 
3. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Ta forma płatności możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania dostawy firmą kurierską DHL.
4. Jeśli Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy: Klient wybrał płatność należności przez serwis PRZELEWY24, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana); Klient wybrał płatność przelewem, a  należność nie wpłynęła na konto SKLEPU w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia; Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze; Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.
 
 
REALIZACJA ZAMÓWIENIA. DOSTAWA.  
1. Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską DHL.

2. Przy każdym Towarze, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy. Podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
a. w wypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM - w momencie otrzymania przez sklep autoryzacji wpłaty Klienta w systemie PRZELEWY24;
b. w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE - w momencie wysłania wiadomości e-mail,

c. w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM - w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie sklepu.
3. Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru.
4. Klienci są informowani przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji  zamówienia. Klient posiadający Konto , informacje o zamówieniu znajdzie w zakładce MOJE KONTO-Twoje zamówienia na stronie internetowej.

5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
6. Klient, składając Zamówienie, jest uprawniony wskazać salon w Bydgoszczy, jako miejsce odbioru towaru.

7. W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić do sklepu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: butik-bardotka@o2.pl. Nie dotyczy sprzedaży z opcją odbioru w salonie. W takim przypadku Klient jest zobowiązany zapoznać się z Towarem odbierając Towar w salonie, a odbiór Towaru przez Klienta z salonu jest równoznaczny z potwierdzeniem przez Klienta, że opakowanie ani Towar nie były uszkodzone (że nie posiadały wad jawnych).
8. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji sklep będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

REKLAMACJA
 
1. Sklep odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).
2. W szczególności sklep odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego (
TU LINK DO FORMULARZA REKLAMACYJNEGO).
5. W przypadku Reklamacji sklep zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres salonu.
6. Zaleca się dołączyć oryginał dowodu zakupu i opis reklamacji.
7. Sklep rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas sklep w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
9. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
10. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: …

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego oraz za wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru do salonu . (w przypadku wyboru opcji zwrotu do salonu).

3. Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres salonu. Klient może też w powyższym terminie dostarczyć do salonu w Bydgoszczy wraz ze swoim oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy oraz z podaniem numeru Zamówienia internetowego a także adresu e-mail, z którego dokonywano zamówienia w procesie zakupu.

4. Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
 
1. Sklep dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
a. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b. zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy;
c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
2. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Sklep dokona niezwłocznie zwrotu płatności po akceptacji przez Klienta korekty faktury, która zostanie wysyłana na adres mailowy wykorzystany w zamówieniu. Potwierdzanie polega na kliknięciu w link przesłany w wiadomości mailowej. W przypadku Klientów będących konsumentami zwrot płatności nastąpi z zachowaniem terminów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DANE OSOBOWE

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym (w momencie akceptacji niniejszego regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

2. Klienci sklepu oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.sklep.butikbardotka.pl mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).

3. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.sklep.butikbardotka.pl , są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Barbara Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą p Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system :

a) PRZELEWY24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: PRZELEWY24 jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem IP24/2014

5. Po wybraniu przez Klienta Towarów, które chce zakupić poprzez Sklep Internetowy, system informatyczny obsługujący Sklep Internetowy przedstawi Klientowi informację o ochronie danych osobowych tj. załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz treść niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji procesu zamówienia Towaru, Klient zaznacza CHECKBOXY. Zaznaczenie obu jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja ze złożonego zamówienia (nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży ani realizacji zamówienia). Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta CHECBOXU akceptującego Regulamin oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy poprosi Klienta o podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji zamówienia. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego checboxa (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia jej nie uniemożliwia realizacji zamówienia.

6. Klient ma również możliwość założenia Konta Klienta tj. podania danych osobowych Klienta, które zostaną automatycznie zapisane w systemie informatycznym sklepu, wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas procesu rejestracji. Podanie danych służących do założenia Konta Klienta jest dobrowolne.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a sklepem w języku polskim i podlega prawu polskiemu.

2. Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.
3. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.
4. Wszystkie prawa do zdjęć zamieszczonych na stronie www. Sklep.butikbardotka.pl przysługują BARDOTKA. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.
5. Regulamin obowiązuje od dnia …. roku.